Տեր հիշիր ինձ երբ քո թագավորությամբ գաս🙏
Մի օր այս մարդը ամբաստանվում է մի մեծ ոճիր գործելու հանցանքով:
Խեղճը շփոթված էր այս ամբաստանության վրա, որովհետև ամբողջությամբ անմեղ էր: Մի պահ հիշեց իր ընկերներին ու մտածելով, թե մարդ նեղության ժամանակ կարող է դիմել նրանց, որոշեց դիմել նրանց օգնության: Նա իր երեք ընկերներին էլ տուն կանչեց ու ասաց·Ընկերներից առաջինը հրաժարվում է օգնություն ցույց տալուց, պատճառաբանելով, թե ինքը շատ կարևոր գործեր ունի: Նա ասում է:

Երկրորդը ընկերանում է խեղճին ու նրա հետ գնում մինչև դատավորի պալատը, բայց ներս չի մտնում, ասելով, թե՝ :

Երրորդը, որի սիրո վրա կասկածում էր, ընկերանում է նրան մինչև դատավորի ատյանը ու քաջությամբ պաշտպանում նրան: Նա այնքան ճարտասանությամբ ու անկեղծությամբ է խոսում, որ դատավորը ճանաչում է մարդու անմեղությունն ու նրան ազատ արձակում:

Ամեն մարդ իր կյանքում ունի երեք ընկերներ:Առաջինը՝ հարստությունները, երկրորդը՝ բարեկամները, իսկ երրորդը՝ իր բարի գործերը:

Բայց չէ՞ որ դժվար ու ծանր պահերին է զգացվում մարդու ճշմարիտ ընկերը: Երբ մարդը մեռնում է և ներկայանում Աստծու դատաստանին, ամենից առաջ հարստություններն են, որ լքում են նրան: Բարեկամները գնում են մինչև գերեզման ու ետ դառնում: Միայն բարի գործերն են, որոնք մարդուն ընկերանում են մինչև Աստծու ատյանը և արդարացնում նրան: Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Un giorno quest’uomo è accusato di aver commesso un crimine grave.
Il povero era confuso su questa accusa perché era completamente innocente. Ricordò per un momento i suoi amici e, pensando che un uomo potesse rivolgersi a loro nei momenti difficili, decise di chiedere il loro aiuto. Chiamò a casa tutti e tre i suoi amici e disse:

Il primo dei suoi amici si rifiuta di dare una mano, sostenendo che ha alcune cose molto importanti da fare. Lei dice:

Il secondo fa amicizia con i poveri e va con lui nella camera del giudice, ma non entra dicendo:

Il terzo, sospettato di amore, fa amicizia con lui alla corte del giudice e lo difende coraggiosamente. Parla con tale retorica e sincerità che il giudice riconosce l’innocenza dell’uomo e lo libera.

Ogni persona ha tre amici nella sua vita: il primo è ricchezza, il secondo è amico e il terzo è la sua buona azione.

Ma, in tempi difficili e difficili, si sente il vero amico. Quando una persona muore e si sottomette al giudizio di Dio, sono le ricchezze che lo hanno abbandonato. Gli amici vanno alla tomba e ritornano. Sono solo le buone azioni che rendono una persona al seggio del giudizio di Dio e lo giustificano. Padre nostro che è nei cieli,
sia santo il tuo nome;
Lascia che venga il tuo regno.
lascia che ci sia la tua volontà;
come in cielo e sulla terra;
Il nostro pane
dacci oggi.
E siamo orgogliosi di noi,
mentre anche noi andiamo via
i nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Perché il tuo è il regno;
e potere e gloria
per sempre.
Amen


(Visited 10 times, 1 visits today)